Regulamin

WARUNKI I WARUNKI

Ogólne warunki handlowe

U-Reach GmbH
Kettenstraße 4
69190 Walldorf

- o nazwie [Sklep] w następującym -

 1. ogólne/obowiązujące

  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią podstawę wszystkich dostaw i usług świadczonych przez [Sklep].Wszelkie odmienne i/lub dodatkowe umowy wymagają wyraźnej pisemnej zgody [Sklep].Wystarczająca jest zgoda przesłana e-mailem.

 

 1. oferta

  Wszystkie oferty wykonane przez www.sklep-ureach.kom na www.sklep-ureach.com są niewiążące i podlegają potwierdzeniu.Możliwe są niewielkie odchylenia i zmiany techniczne w stosunku do naszych ilustracji lub opisów.

  Zawarcie umowy następuje poprzez zakończenie procesu składania zamówienia na stronie internetowej [Sklepu] i potwierdzenie zamówienia przez [Sklep] e-mailem lub zrealizowanie zamówienia przez [Sklep].

 

 1. ceny i warunki płatności


Ceny na stronach internetowych www.sklep-ureach.com dargestellten w momencie składania zamówienia.Wszystkie podane ceny są cenami netto w euro plus ustawowy podatek od wartości dodanej wynoszący obecnie 19 procent.

Koszty pakowania i wysyłki będą naliczane oddzielnie.

[Sklep] akceptuje wszystkie metody płatności oferowane na stronie internetowej www.adr-sklep.com w ramach procesu zamówienia.Klient sam wybiera preferowaną metodę płatności.Wszelkie dodatkowe koszty (np.GCODopłata) wynikająca z metody płatności również zostanie naliczona oddzielnie.

Potrącenie wzajemnych roszczeń jest możliwe tylko za wyraźną pisemną zgodą www.sklep-ureach.com

 1. dostawa, czas dostawy i koszty wysyłki

Dostawa towaru do klienta realizowana jest przez zewnętrznych dostawców (usługi dostawy) wskazanych w procesie składania zamówienia.Klient sam wybiera preferowany przez siebie sposób dostawy.Koszty wysyłki zostaną podane Klientowi w koszyku przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

Towary znajdujące się w magazynie zostaną wysłane w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia.

W przypadku towarów, których nie ma w magazynie, czas dostawy może wynieść do czterech tygodni od otrzymania zamówienia.Dla możliwości dostawy www.sklep-ureach.com jest uzależniona od punktualnego samozaopatrzenia.Jeśli dostawa nie powiedzie się z przyczyn www.sklep-ureach.com nie ponosi odpowiedzialności za www.sklep-ureach.com może odstąpić od umowy.www.sklep-ureach.com jest zobowiązana do poinformowania klienta na czas.Wszelkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.W takim przypadku klientowi nie przysługuje odszkodowanie.

Dostawy częściowe są dozwolone, chyba że klient wyraźnie nie jest nimi zainteresowany lub są one wyraźnie nieracjonalne.W takim przypadku koszty transportu i opakowania zostaną naliczone tylko raz.

 

 1. pouczenie o prawie wymiany i zwrotu

Wszystkie przedmioty zakupione przez osoby prywatne w [Sklep] mogą zostać zwrócone w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru bez podania przyczyny.Okres ten rozpoczyna się najwcześniej w momencie otrzymania towaru i niniejszej instrukcji.Do zachowania terminu wystarczy terminowe odesłanie towaru.W przypadku klientów biznesowych wyraźnie wykluczamy prawo zwrotu.

Zgodnie z § 312d IV BGB prawo do zwrotu nie dotyczy niezapieczętowanych nośników danych audio, wideo lub oprogramowania ani dostawy towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami klienta (np.Godzież szyta na miarę).Płatności dokonywane przez kontrahenta będą dokonywane w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto w Niemczech.

Przesyłka zwrotna musi być wysłana na podany powyżej adres firmy.

Do wartości towaru 40 euro wysyłka zwrotna odbywa się na koszt i ryzyko klienta.Koszty zwrotu przy zamówieniach o wartości 40 euro lub większej ponosi [Sklep].Przesyłka zwrotna musi być odpowiednio ostemplowana.Koszty wysyłki przesyłki zwrotnej (w oparciu o najtańszą możliwą metodę wysyłki Deutsche Post AG) zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu towaru na konto w Niemczech wskazane przez Klienta.Jeśli [Sklep] poniesie dodatkowe koszty z powodu niewystarczającej opłaty pocztowej za przesyłkę zwrotną, koszty te zostaną potrącone z wszelkich płatności dokonanych przez Klienta.

[Sklep] wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za uszkodzony towar.Jeżeli Klient ponosi odpowiedzialność za pogorszenie, utratę lub inną niemożność, zrekompensuje zmniejszenie wartości; §§ 351 i 353 BGB nie mają zastosowania.

Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.Jeżeli nie jest to możliwe, Klient musi zapewnić opakowanie wykluczające uszkodzenie towaru.Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie towaru spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

Oczywiste wady (w szczególności uszkodzenia, niewłaściwe dostawy lub rozbieżności ilościowe), uszkodzenia transportowe lub inne wady należy zgłosić [Sklepowi] na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu towaru.Powiadomienie e-mailem na adres shop@u-reach.ue wystarczy.

6 przejście ryzyka

Dostawa towaru odbywa się na ryzyko klienta.Ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru firmie transportowej.Dotyczy to również sytuacji, gdy [Sklep] przejął koszty transportu.Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych (np.Guszkodzone opakowanie przy odbiorze towaru) musi być dokonane przez Klienta bezpośrednio firmie transportowej w przewidzianych w tym celu terminach.

 

 1. gwarancja

[Sklep] gwarantuje, że sprzedany towar jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w chwili przejścia ryzyka oraz że posiada gwarantowane umową właściwości.Obowiązuje ustawowy okres gwarancji wynoszący dwa lata od daty wystawienia faktury.Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia lub normalnego zużycia.

Roszczenia klienta o odszkodowanie, np.Gza niewykonanie, culpa in contrahendo, naruszenie drugorzędnych zobowiązań umownych, szkody następcze, szkody deliktowe i inne podstawy prawne są wykluczone.Wyjątkowo [Sklep] ponosi odpowiedzialność w przypadku braku gwarantowanej cechy, w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.Nie ma to wpływu na roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku wystąpienia wad, za które odpowiada [Sklep] oraz w przypadku wymiany towaru, [Sklep] ponosi również odpowiedzialność za wady.

 

 1. zastrzeżenie tytułu własności

Wszystkie dostawy podlegają zastrzeżeniu prawa własności.Dostarczony towar pozostaje własnością [Sklepu] do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

 1. przechowywanie danych/ochrona danych

Zgodnie z §28 BDSG (Federalna ustawa o ochronie danych) pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że dane wymagane w toku transakcji handlowych są przetwarzane i przechowywane za pomocą systemu EDP zgodnie z § 33 BDSG.Wszystkie dane osobowe zebrane od klienta będą traktowane jako poufne.Niezbędne dane będą wykorzystywane wyłącznie w ramach realizacji zamówień (płatność, wysyłka), także w stosunku do osób trzecich.W każdej chwili możesz bezpłatnie otrzymać informację o przechowywanych danych na Twój temat.W tym celu wyślij e-mail na adres shop@u-reach.Ze względu na ochronę danych e-mail można odpowiedzieć tylko na adres e-mail zapisany w [Sklep].

 

10 miejsce prawne

Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów powstałych w związku z transakcją dostawy jest sąd właściwy dla [Sklepu], jeśli tak uzgodniono.

Siedziba [Sklep] jest ustalana jako miejsce jurysdykcji w przypadku, gdy partner umowy nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub partner umowy po zawarciu umowy przeniesie swoje miejsce zamieszkania za granicę lub w chwili wniesienia pozwu miejsce zamieszkania kontrahenta jest nieznane.

W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych wynikających z tego stosunku umownego, partnerzy umowy zgadzają się na stosowanie prawa Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

 1. odcisk

 

 

Adres:

U-Reach GmbH
Kettenstraße 4
69190 Walldorf

Telefon: +49 (0)6222-9388-23
Faks: +49 (0)6222-9388-50
CEO: Larsa Christophersena
e-mail: lars.christophersen@u-reach.eu
Uwaga: Kontrakty z nami są zawierane tylko na podstawie pisemnego potwierdzenia zamówienia i tylko na podstawie naszych Ogólnych Warunków Handlowych! Ustne umowy dodatkowe muszą być sporządzone na piśmie.Produkty i specyfikacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

 

 

 1. dodatkowe postanowienie

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania lub zmiany ogólnych warunków w dowolnym momencie, jeśli to konieczne.W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszych ogólnych warunków okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.Dotyczy to w szczególności umowy już zawartej.Pozostałe postanowienia, aw szczególności umowa nie tracą w związku z tym nieważności i zachowują ważność.Nieskuteczne postanowienie zostanie wówczas zastąpione innym, które jest najbliższe nieskutecznej klauzuli pod względem celu gospodarczego i intencji.Umowy dodatkowe i inne odstępstwa od treści umowy lub naszych AGB zawsze wymagają formy pisemnej i jej potwierdzenia

 

Stan 01/2005