Image Clone vs. Disk Cloning: Choosing a Professional Disk Backup Tool for Comprehensive System Backups

Bild Klon vs. Kloning av disk: Välja ett professionellt diskbackupverktyg för omfattande säkerhetskopiering av system

En förutsättning för att enheten ska fungera normalt är att operativsystemen och programmen på arbetsstationen fungerar stabilt. När ett fel uppstår kan det variera från systemkrascher och tillfällig förlust av kontroll till fullständigt maskinfel och dataförlust. Därför är det särskilt viktigt med snabba säkerhetskopior av arbetsstationssystem.

Index

.

1.Image Clone: Säkerhetskopiering och återställning

2.Jämförelse av vanliga verktyg för säkerhetskopiering av bilder (inklusive Image Clone)

3.UReach PP281 gör det enkelt för dig att säkerhetskopiera med diskavbilder!

4.Slutsats-Image Clone är ett bättre sätt att säkerhetskopiera systemet.

1.Image Clone: Säkerhetskopiering och återställning

I följande scenarier kan säkerhetskopiering av avbildningar vara användbart:

Återställning efter systemkrasch: Om systemet kraschar eller inte startar kan du med hjälp av säkerhetskopiering av avbildningar snabbt återställa hela systemet till det tillstånd det hade vid tidpunkten för säkerhetskopieringen. Det innebär att du inte behöver installera om operativsystem, applikationer och konfigurationer - det räcker med att återställa från säkerhetskopian så är systemet igång igen, vilket sparar både tid och arbete.

Skydd mot virusattacker: Om du utsätts för en virusattack kan ditt system och dina filer skadas allvarligt. Image clone backups kan hjälpa till att ta bort infekterade systemfiler under återställning och återställa dem till ett oinfekterat tillstånd. På så sätt skyddas ditt system och dina data från virusskador och du kan arbeta på ett säkert sätt.

Hantering av maskinvarufel: När en hårddisk eller andra maskinvarukomponenter går sönder kan säkerhetskopiering av bilder hjälpa dig att återställa till säkerhetskopieringens status. Du kan återställa säkerhetskopian till en ny hårddisk eller dator, så att systemet kan användas igen utan ominstallation och omkonfiguration.

Snabb systemöverföring: När du behöver överföra ett system till en ny dator eller hårddisk förenklar klonade säkerhetskopior av bilder överföringsprocessen avsevärt. Återställ bara säkerhetskopian till den nya hårdvaran, så kommer din gamla systemmiljö att vara helt replikerad på det nya systemet, så att du slipper krångla med att installera om och konfigurera allt.

Bekvämlighet för storskalig driftsättning och återställning: För företag eller organisationer kan säkerhetskopior av bildkloner användas för storskalig driftsättning och återställning. Du kan skapa en systemavbildning och distribuera den till flera datorer, vilket sparar tid och pengar. När flera system behöver återställas kan du helt enkelt använda säkerhetskopian istället för att installera om och konfigurera varje system individuellt.

Övergripande effektivitetsförbättring: Image clone-säkerhetskopior förbättrar avsevärt effektiviteten för säkerhetskopiering och återställning. Jämfört med säkerhetskopiering och återställning av filer en och en, kräver säkerhetskopiering av bilder endast en säkerhetskopiering och en återställning, vilket sparar mycket tid och arbete. Dessutom kan säkerhetskopiering av bilder automatiseras genom att man ställer in regelbundna säkerhetskopieringsscheman för att säkerställa kontinuerligt systemskydd.

Overgripande systemskydd: Image clone-säkerhetskopior återställer inte bara själva systemet utan skyddar även program, konfigurationer, användardata med mera inom systemet. Denna omfattande backupmetod säkerställer att inga viktiga element missas under återställningen, vilket bibehåller systemets integritet och konsekvens.

Risk- och förlustreducering: Säkerhetskopiering av bildkloner är en viktig åtgärd för att förebygga och hantera dataförluster eller systemfel. De ger en tillförlitlig backup-lösning som minskar riskerna och förlusterna i samband med dataförluster och driftstopp. Oavsett om det beror på mänskliga fel, hårdvarufel eller katastrofala händelser kan du förlita dig på säkerhetskopiering av bilder för att snabbt återställa och minimera förluster.

Exempel

Exempel:

Anta att ditt företag har en kritisk produktionsserver i Peking, medan din filialfabrik ligger i Filippinerna. På servern körs viktiga produktionssystem och applikationer, inklusive konfigurationer, databaser och viktiga arbetsfiler.

En dag får din server ett fel på grund av maskinvarufel eller andra problem och kan inte fungera normalt. Detta leder till stopp i produktionen, vilket påverkar produktionsscheman och leveranstider. För att hantera detta problem kan du använda dig av säkerhetskopiering och kloning av image:

För incidenten bör du regelbundet säkerhetskopiera serverns image, inklusive operativsystem, program och databaser.

När servern kraschar eller inte startar kan du kontakta filialfabriken i Filippinerna och informera dem om problemet.

Från din fjärrplats kan du skicka den senaste säkerhetskopian till filialfabriken i Filippinerna.Filialfabriken kan sedan återställa säkerhetskopian till en ny server eller en ny hårddisk.

När återställningsprocessen är klar kommer servern i Filippinerna att ha en exakt kopia av den ursprungliga servern, inklusive operativsystem, program och databaser.

Produktionen kan återupptas utan att man behöver installera om och konfigurera allt från grunden, vilket minimerar stilleståndstiden och säkerställer kontinuitet.

Det här exemplet visar hur viktigt det är att säkerhetskopiera bilder i kritiska situationer. Genom att ha en tillförlitlig backup-lösning på plats kan företag snabbt återhämta sig från systemfel och minimera påverkan på verksamheten.(Som visas i figuren nedan)

2.Jämförelse av vanliga verktyg för säkerhetskopiering av bilder (inklusive Image Clone)

GHOST

GHOST är ett typiskt filbaserat säkerhetskopieringsverktyg. Det är ett verktyg för säkerhetskopiering och återställning av hårddiskar som utvecklats av Symantec Corporation i USA för Windows/DOS-miljöer. Programmet stöder olika hårddiskformat som File Allocation Table (FAT) 16, FAT32 och New Technology File System (NTFS), vilket möjliggör fullständig och snabb säkerhetskopiering av partitioner eller hårddiskar. Så länge hårddisken inte är skadad kan alla enheter som kör Windows/DOS använda GHOST för säkerhetskopiering. GHOST är användarvänligt och har blivit ett viktigt verktyg för ingenjörer för att underhålla enheter. Den har dock flera nackdelar. GHOST säkerhetskopierar inte ledigt utrymme och stöder bara erkända filsystem, inte speciella filsystem som JFS eller VXFS. Det kan inte heller säkerhetskopiera hårddiskdata som hanteras av icke-MBR-partitionstabellen. Dessutom kan den inte kopiera krypterade hårddiskar med funktioner som lösenordsskydd eller diskkryptering, och den kan inte heller känna igen hårddiskar som använder andra operativsystem än WINDOWS.

DDCOPY

DDCOPY

DDCOPY är ett professionellt kloningsverktyg för hårddiskar som fungerar i DOS-läge under Windows-miljön. Den stöder hårddiskar som Integrated Drive Electronics (IDE), Enhanced IDE och Small Computer System Interface. Genom att läsa och skriva de fysiska sektorerna på en hårddisk uppnås fullständig duplicering mellan flera hårddiskar, oberoende av vilket filsystem som används av hårddisken eller partitionen. När du kopierar en hårddisk med denna metod som säkerhetskopierar en bild av hårddisken, om kapaciteten på källdisken och måldisken är densamma, kommer det inte att finnas några dataskillnader. Om käll- och måldiskarna har olika modeller kommer den mindre diskens kapacitet att användas som referens.

Hårddiskduplikator (bildklon)

En hårddiskduplikator är en enhet som används för fullständig duplicering av en hårddisk och säkerhetskopierar alla data på hårddisken genom fysisk replikering. Den kan användas oberoende av en dator och anslutas direkt till hårddiskens IDE- eller Serial Advanced Technology Attachment-gränssnitt. När käll- och måldiskarna är korrekt inställda kan en fullständig diskkopiering utföras. Vanliga kopieringsmetoder är disk-till-disk, partition-till-partition, disk-till-partition, partition-till-disk, disk-till-fil och partition-till-fil. U-Reach PP281 Hard Disk Imaging Dual Interface Duplicator är en höghastighetsduplikator med en kopieringshastighet på 9 GB/min. Vi rekommenderar att du använder en hårddisk med samma kapacitet för duplicering. Om en sådan inte finns tillgänglig kan en hårddisk med större kapacitet än den som kopieras användas.

PP281

Ghost

DDCOPY

Hastighet(MB/min)

24000

<1000

<1000

Komfort

Lätt och bekvämt

Genomsnittlig

Genomsnitt

Effektivitet (säkerhetskopiering av ett system på 30 GB)

En minut

Omkring 5 minuter

Omkring 120 minuter

Krav på hårdvara

Standardiserad drift, ingen dator behövs

Kräver en dator

Kräver en dator

Utvärdering

Mångsidig

Vida använd

Snålt

För stora bildbehandlingsenheter som använder UNIX-system rekommenderas, med tanke på enhetens stabilitet och säkerhet, att man använder en hårddiskduplikator som är Image Clone. Genom att direkt kopiera en hårddisk kan du helt enkelt byta ut disken vid programfel eller om det inte går att komma åt systemet, vilket ger högre effektivitet.

.

3.UReach PP281 gör det enkelt för dig att säkerhetskopiera med diskavbilder!

◉ Hanteringssystem för bilder från flera källor

Inbyggt bildhanteringsläge möjliggör anslutning till en dator för att skapa diskbilder genom dupliceraren. Flera bildfiler kan lagras och hanteras centralt på masterskivan, vilket möjliggör åtgärder som åtkomst till masterkällans innehåll, ändring av bildfilnamn eller radering av enskilda bildfiler direkt på PP281.

◉ Goblin Manager

Goblin Manager är den datorbaserade programvara för hantering av bildfiler som medföljer PP281. Det gör att du kan extrahera GOB-bildfiler från diskbilderna eller överföra GOB-filer från datorn till diskbilderna. Det gör det också möjligt att direkt skapa GOB-bildfiler på datorn.

//PP281 process för säkerhetskopiering och återställning//

Steg 1: Säkerhetskopiera maskinsystemet med PP281 genom att skapa en GOB-avbildningsfil.

Steg 2: Anslut PP281 till datorn.

Steg 2: Anslut PP281 till datorn.

Steg 3

Steg 3: Överför GOB-bildfilen till datorn.

Steg 4: Ladda upp GOB-bildfilen till molnet via nätverket.

Steg 5

Steg 5: Ladda ner GOB-bildfilen från molnet.

Steg 6: Överför GOB-bildfilen till PP281.

Steg 7: Återställ bildfilen till önskad disk med hjälp av PP281.

.

Steg 1: Säkerhetskopiera maskinsystemet med PP281 genom att skapa en GOB-avbildningsfil..

1.Välj det första alternativet av "Kopiera" "HDD->Image"

Skapa GOB-bildfil för avbildning.

.

2.Skapande av en GOB-bildfil för ett 30GB-system pågår.

3.Produktionsprocessen är avslutad och tog cirka en minut. Maskinen genererar en CRC-verifieringskod som kan användas för att kontrollera om kopian är korrekt.

Steg 2: Anslut PP281 till datorn..

1.Gå vidare till det 8:e alternativet "Länk till PC" och tryck på "OK" för att bekräfta.

.

2.På skärmen visas "Link to PC", vilket indikerar att anslutningen till datorn pågår.

Steg 3: Överför GOB-bildfilen till datorn..

1.Öppna Goblin Manager (program för hantering av bildfiler för PP281) och välj hårddisken.

2.Klicka på "Fånga en bildfil" för att börja överföra 30GB GOB-bildfilen till datorn.

3.Avslutad tid: 4:22

Steg 4: Ladda upp GOB-bildfilen till molnet via nätverket..

1.Öppna Goblin Manager (program för hantering av bildfiler för PP281) och välj hårddisken.

.

2.Uppladdningen slutförd 20:00

Uppladdningshastighet under överföringen.

Steg 5: Hämta GOB-bildfilen från molnet..

1.Ladda ner GOB-bildfilen från molnlagringen.

2.Nedladdningen slutförd på 10:00

Uppladdningshastighet under överföringen.

Steg 6: Överför GOB-bildfilen till PP281..

1.Öppna Goblin Manager och klicka på "Lägg till en bildfil", välj sedan den nedladdade system-GOB-bildfilen.

2.Börja överföra systemets GOB-bildfil till hårddisken.

3.Slutförd tid 4:00

Steg 7: Återställ bildfilen till önskad disk med hjälp av PP281..

1.Välj det andra alternativet av "Kopiera" "Image->HDD"

Återställ systemet från GOB-bildfil till hårddisk.

2.Välj den nedladdade filen System GOB image för återställning.

3.Produktionsprocessen är avslutad och tog cirka en minut. Maskinen genererar en CRC-verifieringskod för att säkerställa att uppgifterna är 100% identiska med källan.

4.

4.Slutsats-Image Clone är ett bättre sätt att säkerhetskopiera systemet.

Säkerhetskopiering av bilder

Säkerhetskopiering av bilder spelar en viktig roll för att skydda dina system och data. Genom att skapa ögonblicksbilder av hela systemet möjliggör säkerhetskopiering av bilder snabb och omfattande återställning i händelse av systemfel, datakorruption eller andra kritiska incidenter.

Att investera i ett professionellt säkerhetskopieringsverktyg som stöder bildbaserade säkerhetskopior, följa bästa praxis för säkerhetskopiering och regelbundet testa återställningsprocessen hjälper dig att upprätthålla integriteten och tillgängligheten för dina system.

Kom ihåg att förebyggande åtgärder är nyckeln. Vänta inte tills en katastrof inträffar innan du vidtar åtgärder. Implementera en robust backup-strategi som inkluderar image backups och gör det till en integrerad del av din övergripande dataskyddsplan. Med korrekta säkerhetskopior på plats kan du möta oväntade utmaningar med tillförsikt, i vetskap om att dina system och data är väl skyddade.

De vanligaste felen i arbetsstationer med utrustning är fel i programvaran och fel på hårddisken. Programvarufel inträffar oftare och orsakas ofta av användarfel, programvarubuggar eller andra orsaker som leder till att operativsystemet kraschar eller att programfiler går förlorade, vilket gör att maskinen inte kan fungera som den ska. Maskinen kan återställas till normal drift genom att systemet återställs.

Med tanke på utrustningens stabilitet och driftsäkerhet rekommenderas att man använder en diskduplikator. Genom att direkt kopiera en disk kan disken bytas ut vid programfel eller om det inte går att komma åt systemet, vilket ger högre effektivitet.

Vi hoppas att den här handledningen gör det enkelt för dig att säkerhetskopiera med UReach PP281-diskavbilder, särskilt för dem som kräver systemintegritet. Det kan spara dig värdefull tid.

Vidare läsning:

5 bästa hårddiskklonare rekommenderas för hårddiskkloning och säkerhetskopiering av data

Lär dig mer:

Produktlänk:UReach PP281 & M.2 NVME SSD Image Cloner

Se hela vår serie med NVME M.2 PCIe SSD-duplikatorer: https://ureach-shop.com/collections/nvme-m-2-pcie-ssd-duplicators

Officiell webbplats: https://ureach-shop.com/

Tel: +49 6222 938823

E-post: shop@u-reach.eu

Tillbaka till blogg